• Dansk
  • English
  • Deutsch

Dobbeltbekkasin

- Horsegøgen spiller med halen
 
Hvis man en forårsdag hører en mærkelig brummende lyd over sit hoved, er det horsegøgen eller himmelgeden, der er på spil. Den hedder egentlig dobbeltbekkasin og er er en sneppefugl med et langt næb, korte ben og en brunlig fjerdragt. Størstedelen af året lever den ret skjult og gør ikke meget væsen af sig. Om foråret er det dog noget andet. Her prøver hannen ved et særlig trick at tiltrække sig hunnernes opmærksomhed. Når den flyver, kan den sætte de yderste halefjer i svingninger, hvilket giver en brummende lyd, der kan lyde som en hest, der vrinsker (horsegøg) eller en ged, der bræger (himmelged).
 
Dobbeltbekkasin, © Biopix SD Lund
 
Dobbeltbekkasinens delebørn
Trods tilbagegang i de senere år, er dobbeltbekkasinen stadig en almindelig ynglefugl i Danmark. Den yngler i våde enge og moser, hvor den gemmer reden godt imellem græstuerne. Efter klækningen deler han og hun de 4 unger mellem sig og opfostrer dem hver for sig.  I eftersommeren kommer op mod en million ynglefugle fra Nordskandinavien igennem Danmark på deres rejse sydpå. Her fælder de deres sommerdragt inden de rejser videre mod Vesteuropa og Nordvestafrika. I træktiden ser man ofte dobbeltbekkasinen ved oversvømmede lavninger i enge og strandenge, hvor de let skræmmes op, når man nærmer sig.
 
Fakta: Dobbeltbekkasinen har en længde på 27 cm og et vingefang på 37-43 cm. Den har en camoflagefarvet fjerdragt, hvor hovedet er stribet i mørke- og lysebrune farver. Yngler i Rusland og Nordskandinavien, især på Island, og optræder talrigt i Danmark på trækket sydpå til Vesteuropa og Nordvestafrika. Føden består af orme, snegle, insekter og krebsdyr, som den finder på enge, græsmarker og langs bredden af småsøer. Tidligere var Dobbeltbekkasinen en talrig dansk ynglefugl, men bestanden er gået kraftigt tilbage de senere år på grund af dræning, opdyrkning og tilgroning af enge og moser. 

Dobbeltbekkasin, © Biopix: JC Schou