• Dansk
  • English
  • Deutsch

Gul vipstjert

- Vipper med halen
 
Vipstjertens navn hentyder til fuglens karakteristiske vane med at vippe med stjerten/halen. I Danmark er den hvide vipstjert meget almindelig og udbredt i hele landet. Gul vipstjert er mere sjælden, og men den observeres jævnligt i marsk- og strandengsområderne ved Kongeåens udløb. Der findes mange racer af gul vipstjert. Den race, der yngler i Danmark, kaldes almindelig gul vipstjert. Den kendes på den kraftigt gule bug og olivengrønne ryg. Hannen har gråt hoved med lys øjen- og skægstribe. Hunnen er mere lysegul, med brunlig ryg.
 
Gul vipstjert, © Biopix N Sloth
 
Kokasser er gode for vipstjerten
Gul vipstjert foretrækker at yngle på enge og strandenge med kort vegetation. Afgræsses arealerne med kvæg holdes plantevæksten lav, og kreaturerne bidrager også med føde til vipstjerten og dens unger. Kokasserne er samlingssted for møgfluer, der er en af vipstjertens livretter. Vipstjerten kan også fange insekter i luften, hvor den bruger den lange hale til at holde balancen. I Danmark er gul vipstjert er gået tilbage som ynglefugl på grund af tilgroning og afvanding af dens foretrukne levesteder.
 
Fakta
Gul vipstjert har samme størrelse og kropsform som hvid vipstjert. Den er 17 cm lang og har et vingefang på 23-27 cm. Den er udbredt i størstedelen af Europa, hvor der findes flere racer. Det er særligt hannens hovedtegninger der varierer. I Danmark yngler den på enge og strandenge, og de største bestande findes langs Jyllands vestkyst på Tipperne og i Vejlerne. Gul Vipstjert lever af insekter som den fanger på jorden eller i luften.

Gul vipstjert, © Biopix N Sloth