• Dansk
  • English
  • Deutsch

Rigkær

- naturtypernes superliga
 
Rigkær hører til de mest artsrige naturområder i Danmark. Her kan man finde op til 30 plantearter pr. kvadratmeter. Det er også i rigkæret, man finder en lang række orkidéer og andre sjældne plantearter. Rigkæret hører derfor til eliten af danske naturtyper. 
 
Rigkær forekommer især i det østlige og nordlige Danmark, hvor der er meget kalk i undergrunden. Ofte finder man rigkær i ådalene ved foden af skrænter eller i lavninger, hvor næringsfattigt og kalkholdigt grundvand kommer op til overfladen. 
 
Truet naturtype
I dag er rigkæret er en sjælden og truet naturtype. De største trusler er næringsstoftilførsel og manglende afgræsning, der medfører, at rigkæret gror til med høje nælder, tidsler, dueurter og tagrør. 
 
Da rigkæret også på europæisk plan er truet, skal kommunerne ifølge Natura2000 bevare og udvide arealer med rigkær, hvilket sker med relevant naturpleje. 
 
Typiske planter
Karakteristiske planter i rigkær er blandt andet maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, trævlekrone, eng-kabbeleje, engblomme, topstar, hjertegræs og engtroldurt.